חנות ספרים תרומה / הרשמה france

תתן אמת ליעקב - מאמר לפרשת תולדות

ביאור עניין "גניבת" הברכות של עשיו ע"י יעקב.
הרב נחום בוצ'קו, 28/11/2016 13:26:29

בס"ד


תתן אמת ליעקב


כל הקורא את פרשתנו נדהם לראות היאך רבקה אמנו שולחת את יעקב להתחפש ולקבל מיצחק אביו את הברכה המיועדת לעֵשו. רגע השיא של המרמה הזו מתמצה בדברי יעקב: "אנכי עשיו בכורך" (כז, יט).

וכבר נתקשו רבים בהבנת התנהגות זאת של יעקב, שהרי, כידוע, מידת האמת היא אחד מיסודות המוסר!

קשה במיוחד עיסוקו של יעקב בענייני רמאות, ואף עם לבן נאלץ לעשות כן, והרי דווקא על יעקב נאמר "תתן אמת ליעקב"!

במסכת בבא מציעא (כג ע"ב) נאמר: "בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשני במילייהו: במסכת ובפוריא ובאושפיזא", היינו שישנם מצבים בהם מותר גם לתלמידי חכמים לשנות מפני השלום – בענייני אירוח, בעניינים אינטימיים שבין איש לאשתו, וכדי למנוע מצב של גאווה (עיין רש"י שם). הפרשנים במקום מביאים מקרים רבים בהם גדולי עולם כאברהם אבינו, דוד המלך, אלישע הנביא, מיכיהו, דניאל, כולם הוצרכו לשנות את דיבורם לפי צורך השעה, אם כן יעקב אבינו, שעמד בפני אפשרות איבוד הברכה, ודאי היה לו מותר לשנות את דיבורו כדי שהוא יקבל את הברכה ולא עשיו. רבקה ויעקב ידעו כי הקב"ה בחר באברהם אבינו ובזרעו, יצחק ויעקב, שהם האבות והשורשים של עם ישראל לעומת ישמעאל ועשיו שנדחים מפניהם.


כיצד נסביר עניין זה? כיצד יתכן שבכלל מותר לשקר ולשנות מן האמת?

צריך לדעת לחלק ולהבדיל בין 'אמת מוחלטת' לבין 'אמת מורכבת'. אמת מוחלטת היא אמת שאין עליה עוררין ואי אפשר להתכחש לה, כגון: יסודות האמונה, תורה מן השמים, אחדות ה', "שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד". אמת מורכבת הם נתונים המתגלים לנו במציאות היומיומית. כמעט על כל נתון במציאות ניתן להסתכל מכמה זויות שונות. במציאות ישנה התנגשות ערכים, ועל האדם להחליט איזה ערך הוא האמיתי והנכון באותה השעה. למשל: מצוה לומר לחתן כי הכלה שבחר היא נאה וחסודה, על אף שאפשר ובעיני המתבונן אין היא כזו. הואיל ובמצב זה ישנו ערך גדול לשמח את החתן והכלה – ערך זה הוא אמיתי ונכון יותר מאשר הערך לומר מה שנראה לו בעין באותו הזמן. האדם בבחירתו החופשית ובתבונתו צריך לבחור איזה ערך גובר בכל מצב נתון.

יעקב אבינו עמד בפני התנגשות ערכית: מצד אחד עליו לשנות בדיבורו ולהזדהות כעשו, מצד שני עלולה הברכה הא-לוקית המגיעה לו* ליפול בחלקו של עשו. במצב זה של התנגשות ערכית בחר יעקב באפשרות הראשונה, ובאותו זמן זאת היתה האמת, כי כך היה עליו לנהוג! (רעיון ששמעתי מהרב יעקב מדן שליט"א).


"תתן אמת ליעקב" – נתפלל אנו שכל פעם שנעמוד בפני התלבטות והכרעה בין שני ערכים מרכזיים, נזכה לסייעתא דשמיא ונדע להחליט בערך הנכון והאמיתי ביותר.*חשוב להעיר שהברכה שיצחק חשב להעניק לעשיו לא כללה את ארץ ישראל וברכת אברהם שמעולם לא היתה מיועדת לעשיו
* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר