חנות ספרים תרומה / הרשמה france

מאמר לפרשת דברים-תחיית המתים מן התורה

מאמר המסביר את הקשר בין פרשת השבוע לתחיית המתים
הרב נחום בוצ'קו, 10/08/2016 13:24:15

תחיית המתים מן התורה

 

ספר דברים נפתח בנאום שנושא משה רבנובפני העם טרם כניסתם לארץ.

בהתייחסותו אל ארץ ישראל מזכיר משה רבנואת האבות, ואומר (פסוק ח): "ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו ורשו את הארץ אשר נשבע ד' לאבותיכםלאברהם ליצחק וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם". ולכאורה קשה, צריך היה לומר'לתת לכם', שהרי משה רבנו פונה לבני ישראל, ולמה אמר "לתת להם"? ואכןאמרו חז"ל (רש"י כאןעפ"י סנהדרין צ ע"א): "לתת לכם לא נאמר אלאלתת להם – מכאן לתחיית המתים מן התורה"!

ונשאלת השאלה: וכי מדיוקים מעין זה למדוחז"ל על תחיית המתים? והרי לכאורה עניין תחיית המתים נאמר במפורש בנביאיחזקאל (פרק לז): "כה אמר ד' אלוקים לעצמות האלה: הנה אני מביא בכם רוחוחייתם, ונתתי עליכם גידים והעליתי עליכם בשר וקרמתי עליכם עור ונתתי בכם רוחוחייתם וידעתם כי אני ד'".

אלא באמת צריך לדעת שנבואה זו של יחזקאל– "חזון העצמות היבשות" – לא מתייחסת לתחיית המתים בה אנו מצווים להאמיןכאחד מי"ג העיקרים שמנה הרמב"ם, אלא היא עוסקת ב'תחיית המתים הלאומית' בהעם ישראל מתעורר מתרדמת הגלות הארוכה. בגלות המימד הלאומי של עם ישראל נעלםלחלוטין, וכפי שכתב הגר"א ש'הגלות הינה בית קברות לעם היהודי', כלומר, אמנם כלאיש מישראל יכול לקיים מצוות פרטיות בגלות אבל אין את המלכות הישראלית בארץ ישראלהמאגדת אותו, ולכן שיבת ציון והקמת המדינה הן הן התגשמות חזון תחיית המתים המתוארבפרק. וזהו אכן פשט הכתובים: "לכן הנבא ואמרת אליהם, כה אמר ד' אלוקים: הנהאני פותח את קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל....".

 

אם כן, תחיית המתים הפרטית אכן לאמוזכרת במפורש בתנ"ך, ולכן מובן מדוע חיפשו חז"ל רמזים לכך מן הפסוקים.אך באמת אינו מובן, מדוע עיקר כל כך חשוב ביהדות לא מוזכר בפסוקים בצורה מפורשתאלא רק ברמז?

מסביר הראי"ה קוק (למהלך האידיאות ה, עמ' קיא): המצב האידיאלי של עם ישראל הוא שהקב"ה שוכן בקרבנו בעולם הזה, כשעםישראל ריבון בארצו ובמרכזו בית המקדש. מצב זה מתארת התורה כמה פעמים, כגון: "אםבחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו... ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו... וישבתםלבטח בארצכם... והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוקים". הואיל וזהו המצבהאידיאלי אין לתורה צורך לתאר את עניין עולם הבא ותחיית המתים, כי עיקר תכליתהבריאה היא התגלות קודש ברוך הוא בתחתונים ותיקון העולם במלכות ש-די. רק כשעםישראל מאבד את האידיאל הזה ויורד לגלות, והופך מציבור לאוסף של אנשים פרטיים אזימתעורר צורך להתייחס לשכר הפרטי של כל אחד ואחד, ולכן רצו חז"ל למצוא רמזיםבפסוקי התורה לעניין עולם הבא ותחיית המתים.

 

נקודה מעניינת: הרמז לתחיית המתים הפרטיתבפרשתנו נמצא דווקא בפסוק בו יש הבטחה לאברהם יצחק ויעקב על ירושת ארץ ישראל. יתכןובכך רצו חז"ל לרמוז לנו על הקשר בין תחיית המתים הפרטית לתחיית המתים הלאומית.

  

 

                                                     * על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר