חנות ספרים תרומה / הרשמה france

דבר תורה לפרשיות מטות מסעי - מאמר

בירור עניין בני גד וראובן ובקשתם לגור בעבר הירדן.
הרב נחום בוצ'קו, 27/07/2016 13:43:10

בס"ד

דבר תורה לפרשיות מטות מסעי

                                                  


בני גד ובני ראובן פונים אל משה רבנו ומבקשים ממנו להישאר בעבר הירדן המזרחי (לב, ה): "ויאמרו, אם מצאנו חן בעיניך יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן". משה רבנו מזדעק למשמע הבקשה ואומר: "האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה?".

בני גד ובני ראובן מבהירים כי אין הם מתחמקים מן המלחמה אלא בכוונתם להילחם ולכבוש את הארץ עם אחיהם, ואף להיות מן הראשונים בקרב ולהיחלץ חושים. בתוך דבריהם אומרים בני גד ובני ראובן: "גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו". משה רבנו מסכים לדבריהם ומתנה עימם את ירושת עבר הירדן בהשתתפותם במלחמה, ומסיים: "בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצאנכם".


מדברים אלה נוכל ללמוד שני יסודות:

ראשית, נלמד מכאן לימוד מוסר גדול. בני גד ובני ראובן הקדימו בבקשתם את ה"גדרות צאן" למקנה, דהיינו דאגה לרכוש, ורק אחר כך "וערים לטפנו", דהיינו דאגה למשפחה. משה רבנו בתשובתו הופך באופן מכוון את סדר הדברים: קודם כל "בנו לכם ערים לטפכם" – דאגה למשפחה, ורק לאחר מכן "גדרות לצאנכם", ובכך מלמדנו לא לעשות את העיקר טפל ואת הטפל עיקר! אין צורך להאריך כי דברים אלה פשוטים וברורים, אלא שלפעמים קורה שמשקיעים כל כך הרבה בפרנסה וברכוש עד ששוכחים שאחת ממטרות הפרנסה והרכוש הינה טובת המשפחה!!

שנית, נלמד מכאן האיסור להינתק מעם ישראל, הן בעיתות שלום וכל שכן בשעת מלחמה! משה רבנו אינו יכול שלא לזעוק: "האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה???". עניין זה שייך בכל הדורות ובכל המקומות, וכל שכן בדורנו שלנו, שזכינו בחסדי ה' לשוב אל ארץ קודשנו ולשבת בכל חלקיה.

גם היום ההשתתפות במלחמות ישראל היא מצווה דאורייתא, ואף זאת למדנו מפרשת השבוע השנייה: "והורשתם את הארץ וישבתם בה", ומכאן לומד הרמב"ן (ספר המצוות מצוה ד') שמצות כיבוש הארץ היא מצוה דאורייתא. בהמשך דבריו מגדיר הרמב"ן את המצווה: 'ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה'. מכאן אנו למדים שעיקר המצוה היא ריבונות ישראלית בארץ ישראל, ואין ספק  שריבונות יכולה להמשיך להתקיים רק ע"י נצחונות במלחמות וצבא חזק. מתוך כך פשוט וברור כי כל מי שמשרת בצה"ל, הן בזמן שלום והן בזמן מלחמה, זוכה לקיים בכל רגע  מצוה דאורייתא של כיבוש הארץ!


אשרינו שזכינו לחיות בתקופה עליה חלמו אבותינו אלפי שנים, דור בו עם ישראל שב לארצו, והוא ריבון בה עם צבא עצמאי!


             

                                 


                                                                                          שבת שלום,

                                                                                           נחום בוצ'קויוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-9972023

* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר