חנות ספרים תרומה / הרשמה france

מאמר לפרשת פנחס - אורחות חיים ע"פ משה רבנו

תפילותיו של משה רבנו והמסר הנלמד מהן.
הרב נחום בוצ'קו, 21/07/2016 16:04:15

בס"ד                                          

 

 

                         אורחות חיים ע"פ משה רבנו


"וידבר משה אל ה' לאמר: יפקוד ה' א-להי הרוחות לכל בשר איש על העדה" (כז, טו-טז) – כאשר שומע משה רבנו על מותו הקרב, מייד פונה הוא לקב"ה על מנת שידאג למחליף ראוי שינהיג את עם ישראל במקומו. אמנם הפסוק "וידבר משה אל ה' לאמר" יש בו קושי, כי הנה בכל מקום שנאמר "וידבר ה' אל משה לאמר" פירשו חז"ל את המילה "לאמר" במשמעות 'צא ואמור לישראל' או 'צא ואמור לישראל והשיבני אם קיבלו דבריי', אך כאן בפנייתו של משה אל הקב"ה המילה "לאמר" לכאורה מיותרת, שהרי הקב"ה אינו אמור להעביר את הדברים הלאה!

שאלה דומה מתעוררת בפסוקים: "ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר" (דברים ג, כג), שם משה מתחנן לפני הקב"ה שיכניסנו לארץ ישראל, וכן בפסוק "ויצעק משה אל ה' לאמר: אל נא רפא נא לה" (במדבר יב, יג), שם מתפלל משה רבנו לפני הקב"ה על רפואתה של מרים – גם בשני פסוקים אלה המילה "לאמר" נראית כמיותרת!

כתב רש"י בפרשת ואתחנן (דברים ג, כג): 'זה אחד משלש מקומות שאמר משה לפני המקום: איני מניחך עד שתודיעני אם תעשה שאלתי אם לאו!', ומפרשי רש"י ציינו לשלשת הפסוקים הנ"ל. רוצה לומר כי בשלשת פסוקים אלה פונה משה רבנו אל הקב"ה ומתפלל אליו, ואף מבקש ממנו שיודיע לו תשובה אם יעשה שאלתו ובקשתו (ראה מזרחי ושפתי חכמים, דברים שם). המילה "לאמר" באה ללמדנו שמשה רבנו יצא מגדרו בתפילתו עד כדי כך שכביכול לא הניח לקב"ה עד שקיבל תשובה.

 

יכולים אנו לומר ששלש תפילות אלה של משה מייצגות שלשה מעגלים בחייו של אדם:

המעגל האישי – משה רבנו השלים עם העובדה שלא הוא המנהיג המתאים להכניס את העם לארץ ישראל, אך בכל זאת רצה להיכנס לארץ ישראל כאדם פרטי, שהרי מעלתה של ארץ ישראל עצומה היא, וכל הגר בארץ ישראל זוכה להידבק בשכינה, ועליה נאמר "ארץ אשר תמיד עיני ה' א-להיך בה...".

המעגל המשפחתי – משה רבנו צועק אל הקב"ה למען רפואתה של מרים אחותו.

המעגל הלאומי – משה רבנו אינו מניח לקב"ה עד שהוא בטוח שישנו מנהיג מתאים שיחליף אותו. אף רש"י מדגיש את מסירות נפשו של משה רבנו למען עם ישראל באמרו: "להודיע שבחן של צדיקים, כשנפטרים מן העולם מניחים צרכן ועוסקים בצרכי ציבור".

מדרכו של משה רבנו בתפילתו נוכל ללמוד גם אנחנו, ונשתדל להתאמץ ולהתחזק ביתר שאת – הן בתפילותינו והן בהשתדלותנו האנושית – בעבודת ה' הפרטית שלנו, בדאגה אמיתית וכנה למשפחתנו וקרובינו, ובמסירות נפש מלאה למען כלל ישראל!

 * על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר