חנות ספרים תרומה / הרשמה france

מאמר לפרשת פנחס - "לאלה תחלק הארץ"

מה המשמעות לכל עניין הגורל על הארץ?
הרב נחום בוצ'קו, 21/07/2016 16:01:20

בס"ד

 

 

דבר תורה לפרשת פינחס

                                                  

                                                       "לאלה תחלקהארץ"

 

 

בפרשתנו מתארת התורה את האופן בו תתבצעחלוקת הארץ – בגורל!

"לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות.לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו... אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבותםינחלו. על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט" (כו, נג-נו).

חז"ל ביארו לנו היאך התבצע הגורל (בבא בתרא קכב ע"א),ורש"י כאן (פסוק נד) הביא מדבריהם: "והגורל היה ע"פ רוח הקודש... אלעזר הכהן היהמלובש באורים ותומים, ואומר ברוח הקודש: אם שבט פלוני עולה - תחום פלוני עולה עמו,וכו'", עיין שם באריכות.

משמע כי למעשה החלוקה הייתה ברוח הקודש,עפ"י ה', אם כן מה המשמעות לכל עניין הגורל?

 

נראה לבאר הדברים עפ"י דבריו שלהרש"ר הירש בפירושו כאן: "נמצא שהארץ תיחלק כך שכל שבט, ובשבט כל משפחה,ובמשפחה כל יחיד – יטול את נחלתו הניכרת לעצמה... יש בכך משום הגשמת האופי היסודישל עם ישראל, רב גווניות של השבטים והמשפחות, תוך שמירת האחדות הרוחנית והמוסרית...כל שבט, כל ענף, כל בית היה לו ייחוד משלו, וייחוד זה ימצא את המקום הראוי לוויתפתח על הקרקע המשותפת של התורה".

על פי זה עולה עניין שנראה פלאי ממש - לכלשבט ולכל משפחה יש את המיקום הגיאוגרפי המיוחד להם, ורק במקום המסוים הזה יופיע ויתגלההפוטנציאל הטמון בו לפי תכונותיו המיוחדות! חלוקה פלאית שכזו אינה יכולה שתיעשה ע"ימנהיגי העם אלא דווקא על פי ה' אדון כל הארץ היודע תעלומות כל חי.

 

כיום אין אנו מודעים לחלוקת הארץ לשבטים,ואין אנו מסוגלים לדעת מהו המקום המסוים של כל משפחה ומשפחה, אך כלום אנו יודעיםכי עם ישראל ככלל, וכן כל יהודי ויהודי בפרט, יכולים להתפתח בצורה הראויה אך ורקבארץ ישראל.

רבי יהודה הלוי המשיל עניין זה היטב בספרו הידוע 'הכוזרי' (כוזרי מאמרב, יב):

"הרכם זה אתם אומרים כי הכרם מצליחבו, לולא היו נוטעים בו את הגפנים ועושים את כל מלאכת עבודת הכרם הדרושה לגידולםלא היה עושה ענבים", כלומר, כדי שיגדלו ענבים טובים לא מספיק לבחור קרקע טובהומוצלחת אלא צריך את גרעין הפרי, את עבודת האדם, ובנוסף את הקרקע הפורייה והטובה. הנמשלהוא: הגרעין – עם ישראל, הקרקע הפורייה – ארץ ישראל, עבודת הכרם – קיום תורהומצוות. כדי שעם ישראל יצליח להגיע למקסימום ה'תוצרת' הוא צריך שיהיה נטוע בארץישראל ויקיים תורה ומצות. ריה"ל מדגיש בדבריו שם: "שלא ככרם שיכול לעשותענבים גם במקום אחר (ולא רק בהר) – אין עם הסגולה יכול להידבק בעניין האלוקי כי אםבארץ הזאת!".

מי שזוכה לגור בארץ צריך שיהיה מודעלזכות המיוחדת שלו, ומי שעדיין לא זכה - יעיין במשל זה ויפנים את משמעותו!

 

 

 

שבת שלום

נחום בוצ'קו

 

 

 

יוצאע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נבנימין 90622 02-9972023

 

 * על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר