חנות ספרים תרומה / הרשמה france

מאמר לפרשת פנחס- "וראה את הארץ"

'וראה את הארץ' והמשמעות של ראייה זו. מדוע נדרש משה רבנו לראות את הארץ אליה לא יזכה להיכנס?
הרב נחום בוצ'קו, 21/07/2016 15:57:44

בס"ד

 

 

פרשת פנחס

 

 

'וראה את הארץ' והמשמעות של ראייה זו

 

 

בפרשתנו נאמר (כז, יב): "ויאמר ה' אל משה, עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל, וראיתה אותה ונאספת אל עמיך...".
פעמיים בפסוק מוזכרת ראיית הארץ, וכלל לא ברור מדוע נדרש משה רבנו לראות את הארץ אליה לא יזכה להיכנס?


מסביר אור החיים הקדוש ע"פ הספרי: 'שהראהו ה' ראייה ניסית, מה שאין כוח בשיעור עין טבעית לראות באור השמש, זולת האור הגנוז כידוע'. וכן הוא בספרי: 'אמר ר' עקיבא: מגיד הכתוב שהראהו המקום למשה את כל חדרי ארץ ישראל כשלחן ערוך... . ר' אליעזר אומר: נתן כוח בעיניו של משה וראה מסוף העולם ועד סופו'. כלומר, ראייה זו אינה ראייה רגילה אלא ראייה ניסית רוחנית.


ראייה מסוג זה מצאנו בחז"ל גם בעניינו של אדם הראשון, שעליו נאמר
(חגיגה יב ע"א): 'אמר ר' אלעזר: אור שברא הקב"ה ביום ראשון, אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו, כיון שנסתכל הקב"ה בדור המבול ובדור הפלגה וראה שמעשיהם מקולקלים – עמד וגנזו מהן', כלומר גם לאדם הראשון היתה יכולת ראייה של כל ההיסטוריה האנושית.


ע"פ זה יתכן לומר שראייתו של משה רבנו את ארץ ישראל, שהיתה ראייה עמוקה ופנימית, כללה בתוכה גם את ראיית ההיסטוריה האנושית מתחילתה ועד סופה; היסטוריה שבמרכזה עומד עַם ישראל, המוביל אותה לתיקון העולם דרך ישיבתו בארץ ישראל. וכך כתוב בספר הזוהר
(פרשת בראשית לא ע"ב): 'ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור. ודא איהו נהורא דברא קודשא בריך הוא בקדמיתא, והוא נהורא דעינא, והוא נהורא דאחזי קודשא בריך הוא לאדם קדמאה, והוי חזי ביה מסייפי עלמא ועד סייפי עלמא, והוא נהורא דאחזי קודשא בריך הוא לדוד, והוה משבח ואמר (תהלים ל"א) "מה רב טובך אשר צפנת ליראיך", והוא נהורא דאחזי קודשא בריך הוא למשה, וחמא ביה מגלעד ועד דן' (תרגום: וזה הוא האור שברא הקב"ה בתחילה, והוא אור העינים, והוא האור שהראה הקב"ה לאדם הראשון, והיה רואה בו מסוף העולם ועד סופו, והוא האור שהראה הקב"ה לדוד, והיה משבח ואומר עליו "מה רב טובך" וגו', והוא האור שהראה הקב"ה למשה, וראה בו מגלעד עד דן).
וכך כותב הראי"ה קוק
(אורות המלחמה ד): 'ישראל היא האספקלריא הכללית של כל העולם, וכל זמן שיש עם בעולם שלא יצא אל הפועל הגמור בכל תכסיסיו, יש כהות לעומת זה באור הספוג של כנסת ישראל', כלומר, ישנו קשר נשמתי הדוק בין העמים לעם ישראל, והרמה הכללית של הגויים משפיעה על עם ישראל. משום כך כאשר משה רבנו הסתכל על ארץ ישראל הוא יכול היה לראות את ההיסטוריה האנושית כולה מקופלת בה.

וכך כותב ר' נחמן: 'כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בהשכל של כל דבר, ולקשר עצמו אל החכמה והשכל שיש בכל דבר, כדי שיאיר לו השכל שיש בכל דבר להתקרב לה' יתברך ע"י אותו הדבר, כי השכל הוא אור גדול ומאיר לו בכל דרכיו'
(ליקוטי מוהר"ן קמא סי' א).

גם אנחנו נתבונן בראייה פנימית על כל הנעשה עבור עם ישראל בארצו, ונבין כיצד כל מאורע ומאורע של דורנו מתווסף לחוט המקשר את כל ההיסטוריה אל עבר תיקון העולם.

 

 

 

                                                            שבת שלום

                                                            נחום בוצ'קו

 

 

יוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-9972023* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר