חנות ספרים תרומה / הרשמה france

פנחס הוא אליהו - על קנאות לה' (מאמר)

פנחס הוא אליהו. מאמר על קינאתו של פנחס, על הקשר לאליהו הנביא וביאורו של הרש"ר הירש.
הרב נחום בוצ'קו, 21/07/2016 15:51:21

בס"ד           

                    
                          פרשת פנחס

 

פנחס הוא אליהו


מעשהו של פנחס זכה לשבח מאת הקב"ה: "פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב אתחמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי"
(במדבר כה, יא). שורש קנ"אחוזר בפסוק זה שלש פעמים, ומכאן שמעשהו של פנחס עניינו בקינוי לדבר ה'.

הרש"ר הירש מבחין כאן בתופעהדקדוקית מעניינת. המילה "בקנאו" לפי צורתה שייכת לכאורה לבניין פיעל,שהוא בניין חזק ויש בו דגש בעי"ן הפועל, אך כאן מופיעה המילה ללא דגשבנו"ן. משום כך היא דומה יותר לבניין קל. שורש קנ"א בבניין פיעל מבטא אתהפעולה החיצונית של הקינוי, ואילו בבניין קל עניינו פנימי יותר, ומתייחס לרגשולמחשבה של האדם המקנא. מתוך כך מסיק הרש"ר הירש: "מעשהו של פינחס לא היהבו משום התבלטות חיצונית גרידא, אלא הוא נבע מעומק ליבו, כי הבגידה בדבר ד' היתה בעיניוכבגידה בעניינו הוא". זוהי מעלתו הגבוהה של פנחס, שהצליח להגיע למדרגה שרצונוהגיע להתאמה מוחלטת עם העניין הא-לוקי. יתרה מזאת. פנחס קם כנגד איש חשוב, שמפניחשיבותו נמנעו אחרים מלמחות בו ולעוצרו. פנחס לא נמנע ולא חשש ולכן עוצמת מעשהו גדולהיותר: "רום מעלתו של האיש שפינחס יצא כנגדו (נשיא בית אב לשמעוני) הוסיף על חשיבותמעשהו; הוא לא שת ליבו לתוצאות השליליות מבחינת טובתו האישית, אלא הוא נתן דעתו רקלדבר ה' " (הרש"ר הירש שם,פסוק יד).

מובא במדרש
(מדרש אגדה פנחס כה, יג): "אמר ריש לקיש: הוא פינחס הוא אליהו,אמר לו הקב"ה: אתה נתת שלום ביני ובין בני ישראל, אף לעתיד לבוא אתה עתידליתן שלום ביני וביניהם, שנאמר: "הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא". וכן בזוהר הקדוש (זוהר חדש כרך ב,מגילת רות מב ע"א): "אמר ר"א: אליהו דא פנחס...", ועוד שם (רעיא מהימנא ג פנחס רטוע"א): "...אבל בגין דאליהודאיהו פנחס". יש בחז"ל גם דעות אחרות בעניין זיהויושל אליהו, אך זוהי אחת מהן.
ולכאורה, איך יתכן לומר שפנחס הוא הוא אליהו הנביא, הרי מאות שנים מפרידים ביניהם?

מסביר הרדב"ז(שו"ת חלק ו, באלפים רג) ששורש נשמתם זהה:"ולפי דעת חכמי הנסתרות לא קשיא כלל, כי האומר פנחס זה אליהו שורש נשמתו של פנחס". כלומר, ההשוואה בין הדמויות היא לעניין שורשהאישיות ולא זיהוי פיזי ממש. וכן כתב הרצי"ה קוק (שיחות הרצי"ה לבראשית, פרשת וישלח, נספחלסדרה ב, בהוצאת הרב ש. אבינר): "יש המון עולמים, ולא רק העולם שאנו פוגשים בחושינו.ומה אנחנו? אנחנו איננו רק הפרצוף החיצוני שלנו, אלא נשמותינו... . מסופר שרב הונאורב חסדא פגשו את אליהו הנביא ואמרו לו: אתה פנחס! פנחס הוא אליהו....  אליהו הוא אדם שנשמתו היא נשמה של פנחס".

ולא בכדי השוו ביניהם, כי גם לאליהו בהר הכרמל הייתה בדיוק אותה הגישה כמו של פינחס,כפי שביארנו לעיל, והיא הזדהות מוחלטת עם דבר ה' והשפעתה לכלל האומה, גם כנגד מנהיגיאותו הדור כאחאב המלך ונביאי הבעל.

זוהי וודאימדרגה גבוהה ביותר, אך גם אנחנו צריכים לשאוף אליה, כדרישת חכמים במסכת אבות (פ"ב מ"ד): "הוא היה אומר, עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשהרצונך כרצונו, בטל רצונךמפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך". כאשר רצונך הוא זהה לחלוטין לרצון האלוקי אזבוודאי תהיה לך סייעתא דשמיא ורצונך יתממש במציאות.

 

שבת שלום

    נחום בוצ'קו

 
יוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-9972023* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר