חנות ספרים תרומה / הרשמה france

ציות והזדהות

מאמר לפרשת משפטים
הרב שאול דוד בוצ'קו, 10/02/2021 21:01:12

 

פרשת משפטים היא מקור עשיר לדיני המשפט העברי, שכן היא עוסקת רובה ככולה בהלכות ובדינים הנוגעים ליחסים שבין אדם לחברו. בסופה של הפרשה מופיעות כמה מצוות שבין אדם למקום, ובהן המצווה הבאה:

"וַעֲבַדְתֶּם אֵת ה' אֱ-לֹהֵיכֶם וּבֵרַךְ אֶת לַחְמְךָ וְאֶת מֵימֶיךָ וַהֲסִרֹתִי מַחֲלָה מִקִּרְבֶּךָ" (שמות כג, כה).

על פי הרמב"ם פסוק זה מורה על החובה להתפלל:

מצות עשה להתפלל בכל יום, שנאמר "ועבדתם את ה' א-להיכם". מפי השמועה למדו שעבודה זו היא תפלה, שנאמר "ולעבדו בכל לבבכם", אמרו חכמים אי זו היא עבודה שבלב זו תפלה. ואין מנין התפלות מן התורה, ואין משנה התפלה הזאת מן התורה, ואין לתפלה זמן קבוע מן התורה (הלכות תפילה וברכת כהנים א, א).

הרמב"ן חולק על הרמב"ם בהבנת הפסוק וסובר שהתפילה איננה מצווה מן התורה כי אם מצווה דרבנן. לדעת הרמב"ן התורה אינה מחייבת האדם להתפלל, שהרי מהי ערכה של תפילה אם אין היא נובעת מתוככי הלב אלא מחיוב ודרישה?

אלא ודאי כל ענין התפלה אינו חובה כלל, אבל הוא ממדות חסד הבורא יתברך עלינו ששומע ועונה בכל קראינו אליו...."  (השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם, מצוות עשה ה).

ראינו אפוא כי לדברי הרמב"ם התפילה היא חובה, ואילו על פי הרמב"ן היא מתנה מאת ה'. עם זאת גם הרמב"ן מודה שחכמינו זיכרונם התקינו חובת תפילה.

למעשה דעותיהם של הרמב"ם והרמב"ן קרובות זו לזו. הרמב"ם, הרואה בתפילה מצווה מן התורה, מציין כי אין כל חיוב הקשור לנוסח התפילות, למניינן ולזמניהן – כי ודאי גם הוא מסכים שהתפילה היא מצווה שבלב, ועל כן היא אינה סובלת גדרים מחייבים; הרמב"ן, הסובר שאין חיוב כלל מן התורה, מסכים שעל האדם לפנות לבורא עולם מדי יום ביומו כפי שחייבו חכמים.

אכן יש בתפילה שני ממדים משלימים: "עבודה – שבלב". עבודת התפילה מזכירה לנו כי אנו עבדיו של מלך מלכי המלכים אדון כול, ואנו מקיימים את חובתנו להתפלל בין אם היא מהתורה ובין אם היא מדרבנן; ואולם מלכנו הקדוש איננו מעוניין בשליטה כוחנית, הוא חפץ בטובת האדם והאנושות, ועל כן המרכיב החשוב ביותר בתפילה הוא הלב.

התפילה מחברת בין תחושת התלות, החשובה כל כך להתוויית גבולות האדם, ובין רחשי הלב הבוקעים מעומק הנשמה. הקדוש ברוך מתאווה לליבם הטוב של ברואיו, כדברי חכמינו זיכרונם לברכה "רחמנא ליבא בעי".[1]

ואולי לא לחינם נקבעה חובה זו בפרשת משפטים המלאה בגדרים מחייבים, כי התפילה, כמו המשפט, היא שילוב של ציות ושל הזדהות.[1] זוהר רעיא מהימנא ג, כי תצא רפא. בגמרא מופיע הביטוי בלשון "הקב"ה ליבא בעי" (סנהדרין קו, ב).* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר