חנות ספרים תרומה / הרשמה france

ואנוהו

מאמר לפרשת בשלח
הרב שאול דוד בוצ'קו, 26/01/2021 11:38:43

אחרי הנס הגדול של קריעת ים סוף שרו משה ובני ישראל שירה לה', וכך אמרו בפתח שירתם:

 "עָזִּי וְזִמְרָת יָהּ וַיְהִי לִי לִישׁוּעָה זֶה אֵ-לִי וְאַנְוֵהוּ אֱ-לֹהֵי אָבִי וַאֲרֹמְמֶנְהוּ" (שמות טו, ב).

הפועל "וְאַנְוֵהוּ" נגזר מן המילה נוי, המבטאת יופי וחן. מהי אפוא משמעותו כאן? וכי יש בכוחו של בשר ודם לייפות את ה' יתברך?

חכמינו זיכרונם לברכה במסכת שבת (קלג, ב) העניקו לביטוי זה שני פירושים, נבחן אותן אחד לאחד.

הפירוש הראשון עוסק בהידור מצווה:

זה א-לי ואנוהו – התנאה לפניו במצות; עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה ושופר נאה, ציצית נאה, ספר תורה נאה, וכתוב בו לשמו בדיו נאה, בקולמוס נאה, בלבלר אומן, וכורכו בשיראין נאין.

החובה להתנאות לפניו במצוות באה לידי ביטוי הלכתי בדרישה להוסיף עד שליש ממחיר המצווה הבסיסי כדי לקיימה בהידור:

אם קנה אתרוג שראוי לצאת בו בצמצום, כגון שהוא כביצה מצומצמת, ואחר כך מצא גדול ממנו, מצוה להוסיף עד שליש בדמי הראשון [...] כדי להחליפו ביותר נאה. ויש מי שאומר שאם מוצא שני אתרוגים לקנות והאחד הדור מחבירו, יקח ההדר אם אין מייקרים אותו יותר משליש (שולחן ערוך תרנו, א).

אומנם בשעת הדחק מותר לקיים מצווה בשיעורה המצומצם, אך מי שיכול להדר חייב להתאמץ ולהוסיף – ולא להסתפק ביציאה ידי חובת המצווה במחיר הנמוך ביותר.

הפירוש השני בגמרא מתייחס להנהגות שבין אדם לחברו:

אבא שאול אומר ואנוהו – הוי דומה לו: מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון ורחום.

גם פירוש זה נפסק להלכה התובעת מן האדם להתנהג עם חברו בדרך של סלחנות:

כך למדו בפירוש מצוה זו: מה הוא נקרא חנון אף אתה היה חנון, מה הוא נקרא רחום אף אתה היה רחום, מה הוא נקרא קדוש אף אתה היה קדוש. ועל דרך זו קראו הנביאים לא-ל בכל אותן הכנויין ארך אפים ורב חסד, צדיק וישר, תמים, גבור וחזק וכיוצא בהן, להודיע שהן דרכים טובים וישרים וחייב אדם להנהיג עצמו בהן ולהדמות אליו כפי כחו (רמב"ם הלכות דעות א, ו).

שתי הדרשות ההלכתיות הנלמדות מפסוק זה משלימות זו את זו, ושתיהן נובעות משורש אחד הנטוע ברצון הפנימי לעשות טוב. השאיפה להיטיב וההשתדלות לפעול מעבר לנדרש – הן במצוות שבין אדם למקום הן במצוות שבין אדם לחברו – מעידות כאלף עדים על אהבתנו לה' ולתורתו.

לצד פירושים אלו ישנו פירוש נוסף, התולה את הפועל "וְאַנְוֵהוּ" במילה נווה (בית) ורומז על החובה לבנות את בית המקדש. יהי רצון שמתוך ההידור במצוות כלפי חברינו וכלפי ריבונו של עולם נזכה למלא חובתנו זו במהרה בימינו.* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר