חנות ספרים תרומה / הרשמה france

אהבת הריע עד היכן?

פרשת קדושים
הרב שאול דוד בוצ'קו, 03/05/2022 11:30:19
לשמוע קול תורה – מצווה בפרשה

מצוות אהבת הרֵע המופיעה בפרשתנו נראית לכאורה בלתי אנושית ובלתי אפשרית ליישום:
"לֹא תִקֹּם וְלֹא תִטֹּר אֶת בְּנֵי עַמֶּךָ וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ אֲנִי ה'" (ויקרא יט, יח).
וכי אפשר לצוות על הרגש מה עליו לחוש – ולחייב את האדם לאהוב את חברו כשם שהוא אוהב את עצמו?!
ואכן בעל החינוך מצמצם את המצווה ותולה את האהבה בביטויה המעשי. על פי דבריו מצוות "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ", שהיא היסוד לכל המצוות שבין אדם לחברו, דורשת מאיתנו לפתח אמפתיה בסיסית לזולת, המתבטאת בהתנהגות כלפיו: עלינו להימנע מלעשות לזולתנו דבר שאיננו רוצים שייעשה לנו – לא נגזול, לא נזיק, לא נרכל, וכן הלאה:
"לאהוב כל אחד מישראל אהבת נפש, כלומר שנחמול על ישראל ועל ממונו כמו שאדם חומל על עצמו וממונו, שנאמר ואהבת לרעך כמוך, ואמרו זכרונם לברכה דעלך סני לחברך לא תעביד. ואמרו בספרי, אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה, כלומר שהרבה מצוות שבתורה תלויין בכך, שהאוהב חבירו כנפשו לא יגנוב ממונו ולא ינאף את אשתו ולא יונהו בממון ולא בדברים ולא יסיג גבולו ולא יזיק לו בשום צד" (ספר החינוך מצווה רמג).
הרמב"ם מפרש בדרך אחרת, ולדבריו המצווה תובעת מהאדם גם לרצות בעבור חברו בדיוק את מה שהוא רוצה לעצמו – אהבה של ממש:
"מצות עשה של דבריהם לבקר חולים, ולנחם אבלים, ולהוציא המת, ולהכניס הכלה, וללוות האורחים, ולהתעסק בכל צרכי הקבורה, לשאת על הכתף, ולילך לפניו ולספוד ולחפור ולקבור, וכן לשמח הכלה והחתן, ולסעדם בכל צרכיהם, ואלו הן גמילות חסדים שבגופו שאין להם שיעור, אף על פי שכל מצות אלו מדבריהם הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך, כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה אתה אותן לאחיך בתורה ובמצות" (הלכות אבל יד, א).
נראה שבמציאות המצווה נעה בין שני הקטבים – בין הדרישה הבסיסית של בעל החינוך, שלולא פירושו לא היינו יכולים לצאת ידי חובה, לבין השאיפה לקיים את דרישת הרמב"ם. המרחב שבין השיטות מאפשר להתחיל בבסיס ולעלות בקודש: באנשים הרחוקים מאיתנו נקיים את המצווה בפשטותה לפי הדרישה המינימליסטית של בעל החינוך, כלפי האנשים הקרובים יותר נשתדל לעלות ברמה ולהתחבר קצת יותר לרצונם, ולקרובינו היקרים ביותר – בן או בת הזוג, נשתדל לעשות עם כל הלב כל דבר שהיינו רוצים בעבורנו.
התשתית לכל דרגות המצווה מתחילה בלב פנימה – בראיית הזולת כאדם כמונו. 
* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר