חנות ספרים תרומה / הרשמה france

צרעת הבית - מאמר לפרשת מצורע

מה עניינו המרכזי של נגע צרעת הבית? על מה הוא בא וכיצד יש לתקן את המעוות בחייו של האדם?
הרב נחום בוצ'קו, 27/04/2017 13:33:59

בס"דדבר תורה לפרשת מצורע

                                                  

                                                           צרעת הבית

"וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר: כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם" (יד, לג-לד).

פסוקים אלה פותחים את פרשת 'צרעת הבית', ונראה כי עיון בהם יסייע לנו להבין ולהעמיק בעניינו של נגע זה.


למי הארץ?

הפסוק מייחס תחילה את האחוזה לקב"ה - "אשר אני נותן לכם לאחוזה", אך אחר כך מייחס אותה אל ישראל - "בבית ארץ אחוזתכם". יש להבין, אם כן, מה פשר שינוי זה.

כמו כן פתיחת הפרשה היא חריגה - "כי תבואו אל ארץ כנען", ובשאר דיני צרעת לא מצאנו פתיחה שכזו!

מסביר הכלי יקר (שם) כי לאדם הכובש ארץ ובונה בה בתים ישנה נטייה לייחס את הצלחתו לעצמו, ועלול הוא לשכוח כי ה' הוא הנותן לו כח לעשות חיל, וכי אלמלא הייתה לו סייעתא דשמיא לא היה מגיע לכלום. קנייניו של האדם יכולים להביאו להרגשת בעלות, ומתוך כך יבוא לכדי צרות עין ויימנע מליהנות בהם אחרים. על צרות עין כזו באה 'צרעת הבית' (ראה יומא יא ע"ב).

מחלת סגירות

"צרעת" מתרגם אונקלוס 'מכתש סגירו', כלומר מחלת סגירות, ואפשר להבין מכך שבצרעת יש תכונה שסוגרת ואוטמת ומונעת מלקבל שפע רוחני. צרעת היא נגע רוחני והיא נגרמת כתוצאה מפגם רוחני. אדם שאינו רואה את הבית כמתנה שקיבל מאת הקב"ה אלא רואה את הבית כ'אחוזתו' ומייחס את כל רכושו לעצמו ולכוחו - סופו שלא ייהנה אחרים מרכושו כלל וידבק בו מידת צרות העין; וגורם לכך שביתו ייאטם לשפע הרוחני וילקה בנגע הצרעת.

'זה לעומת זה עשה אלוקים'

מן הפתיחה "כי תבואו אל ארץ כנען" למדו חז"ל שכל דיני 'צרעת הבית' חלים רק בארץ ישראל, מה שאין כן דיני 'צרעת האדם' שחלים בכל מקום. הטעם לכך הוא 'בעבור גודל מעלת הארץ, כי המקדש בתוכם והכבוד בתוך המקדש' (אבן עזרא שם), כלומר, מציאות השכינה בארץ ישראל גורמת לכך שהארץ היא רגישה יותר לחטאי האדם, וזה אף מתבטא בהופעה פיזית על הבתים שלנו. עניין זה פועל ע"פ הכלל הרוחני 'זה לעומת זה עשה אלוקים', כלומר שלכל ערך חיובי בקדושה יש לו מקביל שלילי במערכת הטומאה וזה מאפשר לאדם בחירה חופשית מוחלטת. כפי עוצמת הקדושה הטמונה בארצנו כך ייתכן  כנגדה גם ביטויים של טומאה, כמו הצרעת המופיעה על הבתים בעקבות התנהגויות מקולקלות של יושבי הבית.


לקראת יום העצמאות הקרב ובא נשמח על השפע הגשמי והכלכלי שנגלה מול עינינו בארץ, שהוא אחד מסימני הגאולה, כמו שאמרו רבותינו במסכת סנהדרין שאחד מסימני הגאולה הוא שהארץ נותנת את פירותיה בעין יפה. אך בד בבד נפנים ונשנן כי כל השפע הזה לא בא רק בזכות השתדלות האומה אלא בעיקר בסייעתא דשמיא מופלאה, וע"י כך לא נגיע, חלילה, לצרות עין, אלא אדרבה, נשתדל להרבות בנתינה ובהשאלת רכושנו לזולת.


                  

שבת שלום וחג העצמאות שמח

נחום בוצ'קו
יוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-9972023

* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר