חנות ספרים תרומה / הרשמה france

צו – לשון זירוז: מאמר לפרשת צו

מדוע דווקא בעניין זה של קרבן העולה צריכים הכהנים זירוז מיוחד?
הרב נחום בוצ'קו, 25/04/2017 10:02:48

בס"דדבר תורה לפרשת צו

                                                  

                                                          צו – לשון זירוז


פרשתנו פותחת בפסוק: "וידבר ה' אל משה לאמר: צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העולה...". אומר רש"י: "אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות. אמר ר' שמעון: ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס".

מדוע דווקא בעניין זה של קרבן העולה צריכים הכהנים זירוז מיוחד?

כותב בעל ה'תורה תמימה' שקרבן עולה הוא קרבן שנצטוו הכהנים להקריבו מייד, תמיד בכל יום פעמיים ביום, ולא כשאר קרבנות הבאים על חטאים או באים כנדבה ואינם מוכרחים שיבואו. רבי שמעון מוסיף, שלהבדיל משאר קורבנות אין בקרבן עולה רווח לכהנים, משום שכל בשרה עולה כליל על המזבח, ולכן צריך לזרזם.


אם נעמיק בעניינו של קרבן העולה נוכל לקחת את המדרש הזה וליישם אותו גם בחיינו.

הרש"ר הירש בפירושו לתורה (ויקרא א, ג) מסביר ששמו של כל קרבן 'מורה על סיבת הקרבן ותכליתו', ולכן אם נתבונן בשם הקרבן עצמו נוכל ללמוד על מהותו. בעניין קרבן עולה כותב הרש"ר הירש: 'עולה נובעת מן הצורך והשאיפה לעלות ולהתקדם... המביא עולה יודע שהוא זקוק ומסוגל להתקדם אל הטוב והאלוקי... יש בו משום עלייה בשלמות מוסרית, והוא צעד נוסף במעלות המוסר המביאות לידי קירבת ה'. קרבן עולה הוא קרבן העלייה וההתקדמות'. מדבריו של הרש"ר הירש אנו מבינים שקרבנות העולה, הן הציבוריות והן הפרטיות, מובילות את האומה ואת האדם למעלות מוסריות נעלות יותר.


אחר שהגענו להבנה זו, נחזור ונתבונן בדברי רש"י, ונמצא בהם רמז לשלש בחינות שיעזרו לנו לעלות ולהתקדם בעבודת ה':

מיד – מצוה הבאה לידינו לא נתעצל מלקיימה בזריזות.

לדורות – למדנו איזו הלכה חשובה, איזו הנהגה חיובית, אך הזמן עושה את שלו ואנו שוכחים... . חז"ל מדגישים לנו שגם "לדורות", לאחר הרבה שנים, נתאמץ לקיים את אותו הלכה ואותה הנהגה, גם אם אנו לא נמצאים באתו מקום שהיינו בשעת הלימוד.

במקום שיש חסרון כיס – כפי שלכהנים לא היה רווח בעבודת קרבן העולה, כך גם אנו – עלינו לקיים המצוות ולנהוג במוסריות גם כאשר אין לנו שום אינטרס אישי, ואפילו אם העניין דורש מאיתנו וויתור כספי מכל מקום נשמח בקיום המצווה.


נסיים בדברי הרמח"ל: "ותראה כי טבע האדם כבד מאד... על כן לא יחפוץ האדם בטורח המלאכה. ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך צריך שיתגבר נגד טבעו עצמו ויתגבר ויזדרז, שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו וודאי הוא שלא יצליח" (מסילת ישרים – פרק ו', בבאור מידת הזריזות).


ויהי רצון שנזכה לקיים את דברי התנא: "הוי עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים".


             

                    שבת שלום ופסח כשר ושמח!!

                                                                נחום בוצ'קויוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-9972023


* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר