חנות ספרים תרומה / הרשמה france

הקרבנות והתפילה - מאמר לפרשת ויקרא

האם התפילה היא במקום קרבן? כנראה שלא כן הדבר. מעלתה של התפילה ויחסה אל עבודת הקרבנות.
הרב נחום בוצ'קו, 03/04/2017 10:59:21

בס"ד
פרשת ויקראהקרבנות והתפילה


בפרשתנו אנו לומדים על מעשה הקרבנות ועבודתם. הגמרא בברכות אומרת (כו ע"ב): 'תפילות כנגד תמידין תיקנום', כלומר את תפילת שחרית תיקנו כנגד תמיד של שחר, את תפילת מנחה תיקנו כנגד תמיד של בין הערביים, ותפילת ערבית כנגד אברים ופדרים שנשרפים על המזבח כל הלילה (עפ"י הגמרא שם).


יש הטועים בהבנת מימרא זו וסבורים שהתפילה נתקנה במקום הקורבנות, וכביכול כל זמן שבית המקדש היה קיים והיתה בו עבודת הקרבנות תמידין כסדרן לא היה צורך בתפילה. אך באמת אין הדבר כן. גם בתקופת המקדש היתה תפילה, והתפילה ועבודת הקרבנות היו משלימות זו את זו. ראיה לדבר: רש"י כותב בסוגיא שם: 'כנגד תמידים תקנום – אנשי כנסת הגדולה', וכתב הרב יעקב בר שלמה ן' חביב (בעל העין יעקב, 'הכותב', סימן עה): "וידענו שהיו מאה ועשרים זקנים, הראשונים שבהם היו בדורו של עזרא והוא אחד בהם, ואחרון שבכולם שמעון הצדיק כהן גדול, וגם בימיו היתה על עמדה עבודת בית המקדש, ר"ל עבודת הקרבנות, ועם כל זה הוצרכו לסדר תפילות בכל יום כנגד תמידין ומוספין". יתרה מכך, לתפילה אף יש יתרון על הקרבת הקרבן (שם סימן נה): "וכן התפילה לגודל מעלתה שהיא מספקת בלא קרבן היא בכל מקום, ולא כן הקרבן". כלומר, לקרבן יש תנאים מיוחדים ומקום מיוחד, אבל תפילה יכולה להיעשות בכל מקום, וזוהי מעלתה.

לכל תפילה מתפילות היום יש ייחודיות משל עצמה, ואינה דומה תפילת שחרית לתפילת מנחה או לתפילת ערבית.

תפילת מנחה מיוחדת בכך שהיא באמצע היום, במהלך עיסוקיו של האדם. תוך כדי עיסוקיו של האדם, אם בפרנסה אם בלימוד, הוא נתקל ברעיונות פסולים ובדרכים עקלקלות, על כן באה תפילת מנחה להחזיר לאדם את המצפן האמוני, המוסרי וההלכתי. "כי יצר לב האדם מתגבר עליו... בהתערבו בעסקי העולם עם פורעי מוסר ושכחי אלוק, והתפילה (מנחה) תחזיר את האבדה הרוחנית ע"י שפכו שיח לה' ".

תפילת ערבית מיוחדת בכך שהיא בלילה, בזמן של פריצת הגדרות המוסריות השכיחות בשעה זו. הרהורים מתגברים על האדם וכוחות הטומאה, תחת מעטה של חשכת הלילה, עולים ומתגברים. לכך באה תפילת ערבית: "לרומם רוח האדם שלא ישפיל כבוד נפשו בהרהורים רעים וחטאים נגד התורה והמוסר". וכך מזכיר האדם לעצמו לאן פניו מועדות, וכי אותם יצרים אפלים אינם אלא דמיונות שוא הנובעים מאגואיזם מוחלט.

תפילת שחרית מיוחדת בכך שתפקידה הוא: "להעיר את כוחותיו הנפשיים של האדם, לסדרם במערכה קדושה שיהיו מוכנים לחשוב מחשבות רמות, בצדק ויושר, ויראת ד' ואהבתו" (כל הציטוטים על פי הראי"ה קוק, עין איה, ברכות פ"א פסקה ס).


                                                           שבת שלום

                                                           נחום בוצ'קויוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-9972023
* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר