חנות ספרים תרומה / הרשמה france

פרישות או חיי משפחה? - מאמר לפרשת ויקהל

כיור הנחושת וכנו נבנו ב"מראות הצובאות". מהן אותן "מראות צובאות"? ומה משמעותן לחיי הזוגיות וגדרי הפרישות?
הרב נחום בוצ'קו, 03/04/2017 10:28:37

בס"ד
דבר תורה לפרשת ויקהל

                 

                                

פרישות או חיי משפחהבפרשת ויקהל מסופר שכיור הנחושת וכנו נבנו ב"מראות הצובאות". מהן אותן "מראות צובאות"?

אומר רש"י שאלו הן המראות (MIRORS) שהיו בנות ישראל רואות בהן כשהן מתקשטות לבעליהן, ומרוב חשקן לתרום לעבודת המשכן נתנו אף אותן. רש"י מתאר דו-שיח שכביכול התרחש בין משה רבנו לקב"ה: משה רבנו סירב לקבל את המראות משום שסבר שהן מאוסות הואיל ומשמשות ליצר הרע. אמר לו הקב"ה: ”קבל (את המראות האלה), כי אלו חביבין עלי מן הכל, שעל ידיהן העמידו הנשים צבאות רבות (צאצאים) במצרים", ומתאר שם כיצד היו הנשים מעוררות את בעליהן באמצעות המראות כדי שיזדקקו להן וכך היו מתעברות ויולדות.


ולכאורה משה רבנו צודק! כיצד יעלה על הדעת להכניס אל מקום בו שורה השכינה כלים שכל מטרתן היא "לשמש ליצר הרע"?


זמן מסויים לאחר מכן, בפרשת בהעלותך (ראה במדבר יב א-יג), מרים מדברת עם אהרון על אודות פרישת משה רבנו מאשתו, וטענה שהרי אף הם נביאים הם, וגם איתם דיבר ה', אך הם לא פרשו מ'דרך ארץ' וחיי משפחה! הקב"ה עונה לאהרון ומרים שיש הבדל מהותי בין הנבואה שלהם לבין הנבואה של משה, אצל משה רבנו "פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות ותמונת ה' יביט", כלומר יש למשה רבנו התגלויות ישירות ותמידיות שהביאו אותו להבנה שכדאי שיפרוש מאשתו.

חז"ל אמרו (שבת פז ע"א) שמשה רבנו פרש מן האשה מדעתו והקב"ה הסכים עמו. הסביר ר"ת (תוספות שם ד"ה ואתה) שמדברי אהרן ומרים למדנו שלא היה כאן ציווי למשה לפרוש מן האשה אלא משה עשה זאת מדעתו, "ואף על גב דהסכים הקב"ה על ידו מכל מקום נתרעמו עליו, לפי שאילו לא פירש מדעתו לא היה הקב"ה מסכים, (ולמה הסכים?) דבדרך שאדם הולך בה מוליכין אותו, (וראיה לכך שלא הסכים:) שהרי לאהרן ולמרים לא אמר לפרוש אף על גב שגם עימהם היה מדבר". לפי ר"ת הפרישה של משה רבנו מאשתו לא הייתה הכרחית, ויתכן שאפילו לא הייתה נכונה!


ראינו כאן שני מקרים בהם משה רבנו סבור שחיי משפחה וקשר בין איש ואשה עומדים בסתירה לקדושה ברמה גבוהה. לדעת משה ככל שרמת הקדושה עולה כך יש להתרחק מחיי אישות. לעומת גישה זו מציגים חז"ל גישה שונה, כפי שיוצגה ע"י אהרן ומרים, הסוברת שאין הדבר כן. חז"ל מבינים שגישה זו אפשר שהיא נכונה למשה רבנו בלבד ובתקופות מסויימות, אך כהדרכה כללית אין להימנע מחיבור בין איש לאשתו גם לאנשים הקדושים ביותר (כמובן לפי כל גדרי ההלכה). לא רק שאין שום פסול בדבר, אלא אדרבה, זוהי מצווה וזוהי שלמות האדם, וצריכה היא שתלווה אותנו לכל אורך חיינו בעבודת ה'.             

      שבת שלום,

               נחום בוצ'קויוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-9972023


* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר