חנות ספרים תרומה / הרשמה france

קם רבה ושחטיה לר' זירא - מאמר לפורים

היתכן שרבה יקום ויהרוג את רבי זירא בעקבות שכרות מוגזמת בפורים? איך מעשה חמור של שפיכות דמים יכול לקרות לגדולי עולם?
הרב נחום בוצ'קו, 02/03/2017 13:44:38

בס"דמאמר לפורים


קם רבה ושחטיה לר' זיראהגמרא במסכת מגילה (ז ע"ב) מספרת על רבה ורבי זירא שערכו משתה פורים ביחד, התבסמו, ו'קם רבה ושחטיה לרבי זירא', למחר ביקש עליו רחמים והחיה אותו. כמובן שסיפור זה תמוה מאד: היתכן שרבה יקום ויהרוג את רבי זירא בעקבות שכרות מוגזמת?


אכן, יש מן המפרשים (מהרש"א, הגהות יעבץ) שסוברים שסיפור זה אינו כפשוטו, אך למרבה הפלא ישנם לא מעט מפרשים שסוברים שהסיפור הזה אכן התרחש במציאות, ומביאים לכך הוכחות! אחת ההוכחות היא שהר"ן ובעל המאור הביאו שיטת רבינו אפרים שסובר שאין להשתכר בפורים 'עד דלא ידע' בגלל תקלות חמורות העלולות להתרחש כמו המקרה של רבה ורבי זירא! משמע אם כן שלדעתם מעשה זה אכן קרה במציאות!


ובאמת קשה מאוד להבין איך מעשה חמור של שפיכות דמים יכול לקרות לגדולי עולם!


הרבי מליובביץ זצוק"ל (ליקוטי שיחות, כרך לא, פורים, שיחה ב') מסביר שאכן שניהם שתו יין והתבסמו, אבל בנוסף הם גם שתו מ'יין התורה', היינו שגילו סודות התורה כפי שכתוב "נכנס יין יצא סוד", ומיתתו של רבי זירא לא נבעה מכך שרבה הרגו 'באופן רגיל' אלא רבה גרם לרבי זירא עליית מדרגה רוחנית עצומה 'עד כלות הנפש'. לרבה היו את הכלים לקבל את אותה השפעה רוחנית, אך רבי זירא לא יכל 'לסבול' רמה כ"כ גבוהה ומתוך כך נשמתו נפרדה מגופו (ומדייק שם שלא נאמר בגמרא שהרגו אלא ששחטו, ו'שחיטה' יש בה משמעות העלאה לדרגה גבוהה, ולכן נאמר גם כן 'קם רבה', היינו התרומם למדרגה גבהו ומשך אחריו את רבי זירא, אך הוא לא יכול היה להגיע לכך ונשמתו יצאה מגופו). אמנם היתה לרבה אפשרות רוחנית לגרום לנפש לחזור אל הגוף ולהחיות אותו לאחר מכן.


גם הראי"ה קוק זצוק"ל מסביר באופן דומה ע"פ ספרי היכלות: "אשר בעת עליית נשמה בחיים חיותו אזי לא נשאר בגוף הגשמי רק קיסטא דחיותא ולא יותר, וכמו גוף המת בקבר, וכאשר התבונן רבה אשר רבי זירא במעלה עליונה אשר אין לשער התענוג הרוחני בעת ההוא, אזי חשב בדעתו מה יהיה לו לרבי זירא לעשות בעולם הזה הגשמי, והסכים בדעתו לשחטו, ולאחר שעבר זמן פורים המוכשר להתעלות כזו ביקש רחמי שמים והחייהו" ('בשמן רענן' ח"א עמ' רכה).


יבוא הלומד בן זמננו ויאמר: מה לי ולפירוש כזה? הרי אנו נמצאים מרחק עצום מגדולי עולם אלה, ואין לנו מסיפור זה אלא רק חלישות הדעת!

לענ"ד מהפירושים הנפלאים האלה אנו יכולים ללמוד יסוד גדול. אנו רואים שע"י המשתה, השמחה ושתיית היין - שבאים באווירה של קדושה, לימוד פנימיות התורה והסגולה המיוחדת של יום פורים – על אף שהם דברים חומריים שיכולים להוביל את האדם אל שפל המדרגה, באותה מידה הם יכולים לרומם את האדם למדרגות רוחניות גבוהות מאוד. לאדם יש את הבחירה לרומם את העולם הגשמי או לרדת איתו, וכדאמרי אינשי 'האם האדם יאכל את הסטייק או הסטייק יאכל את האדם', כלומר האם האדם יעלה וירומם איתו את עולם החי או שחס וחלילה האדם ייבלע בתאוותיו וידמה לסטייק עצמו.בברכת פורים שמח

                                                    נחום בוצ'קו


                       יוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-997202
* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר