חנות ספרים תרומה / הרשמה france

"נעשה ונשמע" - מאמר לפרשת משפטים

מדוע הקדמת "נעשה" ל"נשמע" משווה את התנהגות בני ישראל להתנהגות של מלאכים?
הרב נחום בוצ'קו, 23/02/2017 13:37:54

בס"דדבר תורה לפרשת משפטים

                                                  

"נעשה ונשמע"בסוף פרשתנו אנו חוזרים אל מעמד הר סיני, ושומעים את עם ישראל מכריז: "נעשה ונשמע" (כד, ז)!

על אמירה זו אמרו חז"ל (שבת פח ע"א): "אמר ר' אלעזר: בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצתה בת קול ואמרה: מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשים בו, שנאמר 'ברכו ה' מלאכיו גיבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו'. מעיקרא עושי והדר לשמוע'. וביאר רש"י: 'מוכנין לעשות קודם שישמעו, ולא כדרך שאר עבדים ששומעים תחילה את הדבר לידע אם יכולין לקבלן עליהם אם לאו'.

וצריך להבין מדוע הקדמת "נעשה" ל"נשמע" משווה את התנהגות בני ישראל להתנהגות של מלאכים?


הסביר בעל התורה תמימה שם: "כי ההכרח לשמוע דבר קודם שמקבלים אותו הוא רק בבני אדם מה שאין כן במלאכים שהם כולם רוחניים ולא שייך בהם מוקדם ומאוחר כי השמיעה והקבלה באים להם כאחד ואם כן מכיון  שאמרו  ישראל כאן נעשה קודם לנשמע נהגו בזה בכח ובחוש שהמלאכים משתמשים בו...".

לענ"ד ניתן לחדד ולהוסיף ביאור. כידוע, למלאכים אין בחירה חופשית והם מבצעים אוטומטית את השליחות שנדרשת מהם, ומשום כך אין אצלם פער בין הרצוי למצוי. באותה השעה גם ישראל היו במצב דומה, שהיתה להם הזדהות מוחלטת עם רצונם לקבל עול מלכות שמים וקיום מצוות.


רעיון זה משתלב יפה עם מאמר חז"ל אחר המבטא את ייחודו של מעמד הר סיני, וכנאמר בגמרא (שם): "ויתיצבו בתחתית ההר – אמר רבי אבדימי בר חמא: מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה - מוטב, ואם לאו - שם תהא קבורתכם".

המדרש רוצה לומר שהקב"ה אנס את עם ישראל לקבל את התורה, וזה כלל לא היה נתון לבחירתם.

מה רוצים חז"ל ללמדנו בזה?

נראה לומר שלמתן תורה היתה מטרה מיוחדת. הקב"ה חקק וטבע את חותמו בעם ישראל ע"י כפיית נתינת התורה, וזהו המשך ישיר לבחירת הקב"ה באברהם אבינו ובעם ישראל ללא בחירתנו ורצוננו.

אין ספק כי עם ישראל חש באותו זמן מיוחד את ה'מכבש' הא-לוהי המופעל עליו, ובאמת הרגיש שכל רצונו הוא לקיים את רצון ה', ללא שום פער בין הרצון הפנימי לבין העשייה בפועל, ומשום כך יצאה מהם בטבעיות ההכרזה "נעשה ונשמע".


אם כך הם הדברים, מוטל עלינו, ע"י השתדלות יומיומית, לצמצם את הפער בין רצוננו הפנימי הטבוע בתוכנו, שהוא ללכת בדרך התורה והמצוות, לבין עשייתנו בפועל, הן בדברים שבין אדם למקום והן בדברים שבין אדם לחברו.             

שבת שלום,

    נחום בוצ'קויוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-9972023

* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר