חנות ספרים תרומה / הרשמה france

"וישמע יתרו כהן מדין" - מאמר לפרשת יתרו

היאך יתכן שפרשת מעמד הר סיני ומתן תורה נקראת על שם יתרו כהן מדין? ומדוע ניתנה התורה במדבר ולא ניתנה בארץ ישראל?
הרב נחום בוצ'קו, 16/02/2017 09:25:21

בס"ד


"וישמע יתרו כהן מדין"


זכה יתרו ונקראה על שמו פרשה שלמה בתורה, ולא 'סתם פרשה' אלא פרשה בה מופיע הקב"ה על הר סיני ונותן תורה לישראל. ולכאורה עניין זה הוא פלא, היאך יתכן שמעמד הר סיני ומתן תורה נקראים על שם יתרו כהן מדין?

תמיהה זו מצטרפת לשאלה נוספת הדורשת עיון – מדוע ניתנה התורה במדבר ולא ניתנה בארץ ישראל, שהיא חביבה ביותר לפני הקב"ה ועליה נאמר "ארץ אשר עיני ה' א-להיך בה מראשית שנה ועד אחרית שנה"?


פתרון לחידה זו נעוץ בסיבה בגללה החליט יתרו לקשור את גורלו עם גורל עם ישראל.

אומרים חז"ל  (זבחים דף קטז עמוד א):

"וישמע יתרו כהן מדין - מה שמועה שמע ובא ונתגייר?

ר' יהושע אומר: מלחמת עמלק שמע, שהרי כתיב בצדו: "ויחלש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב".

ר"א המודעי אומר: מתן תורה שמע, שכשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו.

ר"א אומר: קריעת ים סוף שמע ובא, שנא': (יהושע ב) כי שמענו את אשר הוביש ה' את מי ים סוף".

לדעות אלה יתרו התרשם בעיקר משלשה אירועים דרמטיים שאירעו לעם ישראל. אירועים אלה הותירו ביתרו רושם עז ובעקבותיהן החליט לעשות מעשה ולהתגייר:

מלחמת עמלק – עמלק מייצג את הרע בעולם ותפקיד עם ישראל הוא לבערו מן העולם.

מתן תורה – יש בתורה בשורה חדשה לעולם, נתינת משמעות, מוסריות, תקוה, גאולה.

קריעת ים סוף – זוהי ההוכחה הגדולה מכל לכך שהקב"ה בחר בעם ישראל והבדילו באופן ברור ומהותי מן המצרים. כאן ניכרת ההשגחה המיוחדת שמשגיח הקב"ה על ישראל.

שלשת אירועים אלה הביאו את יתרו להבנה שיש כאן אומה מיוחדת עם תפקיד א-לוקי מיוחד, ולכן הוא החליט להתגייר ולהצטרף אליהם.


נראה לומר כי פרשת מתן תורה קרויה על שם 'יתרו' כדי שלא נטעה לומר שהופעת התורה בעולם באה לטובת עם ישראל בלבד. אמנם התורה מחייבת באופן מקיף ושלם את ישראל בלבד, ורק יהודי חייב בכל תרי"ג המצוות, אך התורה מביאה לעולם בשורה כללית של תיקון עולם במלכות שדי, ומיועדת היא לכל באי עולם.


וזהו שאומר המדרש (במדבר רבה פרשה א): "וידבר ה' אל משה במדבר סיני" – למה במדבר סיני? מכאן שנו חכמים: בג' דברים ניתנה התורה: באש, ובמים, ובמדבר. באש מנין? "והר סיני עשן כולו וגו'". ובמים מנין? שנאמר "גם שמים נטפו גם עבים נטפו מים". ובמדבר מנין? "וידבר ה' אל משה במדבר סיני". ולמה ניתנה בג' דברים הללו? אלא מה אלו חנם לכל באי העולם – כך דברי תורה חנם הם, שנאמר "הוי כל צמא לכו למים".

התורה ניתנה במדבר שהוא מקום הפקר השייך לעולם כולו, ופרשת מתן תורה נקראת בשם 'יתרו' שלא היה יהודי – כל זאת כדי ללמדנו שאמנם התורה ניתנה בפועל דווקא לעם ישראל, אבל בשרשה ובמהותה התורה היא סם החיים לכל האנושות כולה.
* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר