חנות ספרים תרומה / הרשמה france

רכוש גדול: למה? - מאמר לפרשת בא

מדוע עניין היציאה ברכוש גדול ממצרים כל כך חשוב עד שהובטח מראש לאברהם אבינו והוזכר כמה פעמים? וכי לא די להם לישראל שייגאלו וייצאו ממצרים?
הרב נחום בוצ'קו, 06/02/2017 09:04:04

בס"דפרשת בא


רכוש גדול: למה?ביציאת מצרים עם ישראל מקבל מהמצרים רכוש גדול - "ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות" (יב, לה).
עניין זה כבר הובטח לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, בשעה שהקב"ה גילה לו שבניו ישתעבדו במצרים: "ויאמר לאברם: ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה... ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" (בראשית טו, יג-יד), וכן נאמרה הבטחה זו למשה רבנו עוד בשעה שנתגלה אליו הקב"ה בפעם הראשונה וביקש ממנו להיות המוציא את עמו ממצרים: "ושלחתי את ידי והכיתי את מצרים... ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים, והיה כי תלכון לא תלכון ריקם. ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות..." (שמות ג, כ-כב).  בקשה זו של הקב"ה מבני ישראל לשאול בגדים מן המצרים מופיעה פעם נוספת בפרשתנו (יא, אב-ג), בעיתוי מעורר שאלות.

והשאלה עולה מאליה: מדוע עניין היציאה ברכוש גדול ממצרים כל כך חשוב עד שהובטח מראש לאברהם אבינו והוזכר כמה פעמים? וכי לא די להם לישראל שייגאלו וייצאו ממצרים?


שאלה זו מצטרפת לתמיהה שנתעוררה בעקבות הברכה שהקב"ה מברך את אברהם אבינו בהתגלות הראשונה, בה נגלה אליו ומצווהו "לך לך מארצך... ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך", ומפרש רש"י שם: "ואברכך - בממון". וכי זוהי מטרת הליכתו של אברהם לארץ ישראל? ועוד מצאנו, כשירד אברהם אבינו למצרים בגלל הרעב שהיה בארץ, עלה משם ברכוש גדול: "ויהי לו צאן ובקר וחמורים ועבדים ושפחות ואתונות וגמלים", בבחינת מעשה אבות סימן לבנים! מדוע עניין הרכוש כל כך חשוב ועקרוני?


מסביר הראי"ה קוק (עין אי"ה, ברכות א פסקה קיד) שכדי שעם ישראל יוכל להשפיע על אומות העולם מתורתו ומהנהגותיו צריכה האומה הישראלית שיהיו לה דרכי גישור כלפיהם, ולכן הכרח המציאות הוא שיהיה לה מערך כלכלי איתן וחזק בתחילת בניית האומה. לכן אברהם אבינו - אבי האומה הישראלית - כבר היה כזה, וכן עם ישראל מייד שיצא ממצרים היה צריך להתרגל למושגים האלה.


וכך כותב הראי"ה קוק: "ולפעול על עמים רבים צריך גדולת הנפש ושאיפה גם כן לרכוש ומקנה וקנין, שעי"ז מתקרבים עמים רבים זה לזה ולמדים איש מדרכי רעהו. ע"כ ע"י אהבת הכסף, שמזה בא מקנה וקנין כשהוא במצב הגון לעשות עושר במשפט, מביא ג"כ לידי התכלית המבוקשת להאיר אור ד' ע"י ישראל בעולם".


אין זה סוד שברוך ד' זכינו בשנים האחרונות לכך שהמצב הכלכלי של מדינת ישראל מתפתח מיום ליום, ובעולם כולו מתפלאים על המדינה הקטנה שמקדמת את העולם כולו עם המצאותיה, וכו'. אנו צריכים לעשות כל שביכולתנו כדי שהמצב הכלכלי הזה אכן יביא "לידי התכלית המבוקשת להאיר אור ד' ע"י ישראל בעולם".
                                                      שבת שלום,

                                                           נחום בוצ'קויוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-997202
* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר