חנות ספרים תרומה / הרשמה france

אין מידה רעה - מאמר לפרשת ויחי

מה פשר ה"גערות" שגער יעקב בשמעון ולוי במקום לברכם? ומה משמעות המעשה עם אנשי שכם?
הרב נחום בוצ'קו, 15/01/2017 16:04:39

בס"דפרשת ויחי


אין מידה רעהבפרשתנו יעקב מברך את בניו, אולם כשהוא מגיע לשמעון ולוי נדמה שאין הוא מברכם אלא גוער בהם: "שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרותיהם. בסודם אל תבוא נפשי בקהלם אל תחד כבודי, כי באפם הרגו איש וברצונם עיקרו שור. ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה, אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל".
המפרשים מסבירים שהמילים "כי באפם הרגו איש" מתייחסים להריגת אנשי שכם, ומכאן משמע שיעקב לא היה שלם עם מסע הנקמה שעשו שמעון ולוי לאחר מעשה דינה. אמנם חז"ל דרשו "אחי דינה – לפי שמסרו עצמן עליה נקראו אחיה" (הובא ברש"י לעיל לד, כה), אך נראה לומר שהיו ראויים להערכה על האחריות שלקחו אך המעשה שעשו היה עז מדי.
את דבריו מסיים יעקב במילים "אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל", ולכאורה זה נראה כעונש, אך באמת יש שפירשו זאת באופן אחר. אדרבה, הואיל ובשמעון ולוי ישנן מידות של עזות ועקשנות, מברך אותם יעקב שישתמשו במידות האלה ובכוחות האלה באופן שיועיל לאחיהם בני ישראל: 'אחלק ואפיץ העזות וקשיות עורף אל עושי מעשה יעקב וישראל, דהיינו להפך פעולתם לטובה', כלומר, שיהיו בבחינת הוי עז כנמר לעשות רצון אביך שבשמים, 'וכן קשיות העורף אך טוב הוא לישראל כדי שיעמדו בדתם ולא ישובו מפני כל לשמוע בקול זרים', כלומר קשיות העורף תועיל להם לעמוד עמידה איתנה באמונת ישראל כנגד כל המלעיזים עליהם. יעקב מברך את שמעון ולוי וקובע שתפקידם יהיה לנוע בכל רחבי הארץ ולהפיץ עם עזותם ועקשנותם את התורה: 'אין לך סופרים ומלמדי תינוקות אלא משמעון', וכן אמר משה בברכותיו על שבט לוי: "יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל" (עפ"י הכלי יקר, בראשית מט, ז).

כלל חשוב ביותר מלמדנו הכלי יקר. דעו לכם שלמעשה אין מידה שהיא רעה בפני עצמה, אלא בכל מידה יש כוח שאפשר וראוי להופכו לטובה. גם מידות של עזות וקשיות עורף שנראות שליליות ניתן להשתמש בהן בכיוון חיובי. מתוך כך אל לו לאדם להפיל עצמו ליאוש ולומר: נולדתי עם מידה שלילית ולכן נגזר עלי להיות אדם שאינו מתוקן. חלילה! אמנם אין אפשרות לתקן מידה ולהפוך אותה לצד השני, ואי אפשר לשנות אופי של אדם באופן קיצוני, אך ניתן להפוך את המידה לטובה.
וכך כותב ר' צדוק הכהן מלובלין: 'כל הכוחות הנטועות בכל נפש מישראל אין לחשוב שהוא רע גמור ושצריך להיות הופכו (= לבטלו), כי אין לך שום מידה וכוח שאין בה צד טוב גם כן, רק צריך שישתמש בה כפי רצון ד' יתברך, ואם אינו כפי רצון ד' יתברך גם המידות טובות – רעות" (צדקת הצדיק מז). כלומר, אפילו מה שנראה לנו כמידה טובה, כגון מידת החסד, אם אינה במידה הנכונה היא תהיה מידה רעה. למשל, אם אדם שידוע לנו שהוא מכור לסמים פושט את ידו ומבקש צדקה, אם ניתן לו סכום גבוה סביר להניח שירכוש בכסף סמים ויזיק לעצמו. כמו כן מי שמפנק את ילדיו בהמון אהבה בלי לנהוג עמם לעיתים במידת הדין עלול לקלקל את חינוכם.

נסיים בדברי הראי"ה קוק: 'האדם הישר צריך להאמין בחייו, כלומר שיאמין בחיי עצמו והרגשותיו ההולכות בדרך ישרה מיסוד נפשו, שהם טובים וישרים ושהם מוליכים בדרך ישרה' (אורות התורה פי"א, ב). כי "הטוב הוא המוחלט, העומד, והרע איננו כי אם דמיוני. אם כן די בבירור הדעת והגברת הרוח להפך הכל לטוב" (ערפילי טוהר עמ' מח)!שבת שלום

  נחום בוצ'קו


יוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-9972023
* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר