חנות ספרים תרומה / הרשמה france

ואת יהודה שלח לפניו - מאמר לפרשת ויגש

מה ביקש יעקב מיהודה לעשות, ומהי מטרתה של שליחות זו?
הרב נחום בוצ'קו, 02/01/2017 13:23:38

בס"דדבר תורה לפרשת ויגש

                                                  

"ואת יהודה שלח לפניו... להורות לפניו גשנה"התורה מספרת כי לפני שירד יעקב למצרים שלח לפניו את יהודה: "ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה" (בראשית מו, כח). מה ביקש יעקב מיהודה לעשות, ומהי מטרתה של שליחות זו?

את המילים "להורות לפניו" מבאר רש"י בשתי דרכים:

על דרך הפשט: 'לפנות לו מקום ולהורות היאך יתיישב בה' – תפקידו של יהודה היה להכשיר את המקום למגורים, לפנותו ולהכינו.

מדרש אגדה: 'לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה' – יהודה נשלח להקים בית תלמוד עוד בטרם יבוא לשם יעקב.

על פי מדרש האגדה תפקידו של יהודה הוא להקים מקום המיועד לתלמוד תורה ולהוראת הלכות. יעקב אבינו יודע כי מן המשפחה המצומצמת היורדת למצרים עתידה להיוולד האומה הישראלית, וברור לו כי כדי לשמור על קיום האומה מוכרח שיהיה בה מקום תורה והוראה ממנו יוכל העם להרוות את צמאונו הרוחני.


נרחיב מעט על החשיבות העצומה של לימוד התורה.

פסק השו"ע (יורה דעה רמו, א): 'כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני בין עשיר, בין שלם בגופו בין בעל יסורים, בין בחור בין זקן גדול, אפילו עני המחזר על הפתחים, אפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר: והגית בו יומם ולילה'.

יש לתלמוד תורה השפעה על כל יחיד ויחיד באופן פרטי וכן השפעה כללית על האומה כולה.

השפעה פרטית: 'אמר הקב"ה לישראל: בניי, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, אם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו, ואם אין אתם עוסקים בתורה אתם נמסרים בידו' (קידושין ל ע"ב). כלומר, לימוד התורה 'מסוגל' להציל את האדם מן היצר הרע וכך יוכל לבחור באופן חופשי בדרך הישר. העיסוק בתורה יסייע לאדם לבחור בטוב ולנתב את יצריו לכיוונים חיוביים.

כתב הרמח"ל (דרך ה', ח"ד, ב) כי מכל ההשפעות הטובות שהקב"ה משפיע לצורך בריותיו, ההשפעה הנעלה ביותר היא ההשפעה למי שעוסק בתורה. השפעה זו חקוקה בטבע העולם כך שכל מי שעוסק בתורה – בין מי שקורא מילותיה בלבד ובין מי שיורד לעמקי סודותיה - זוכה הוא לקנות שלמות על שלמות ולהתדבק באין סוף ברוך הוא.

השפעה כללית: 'דישראל עבד לון קוב"ה ליבא דכל עלמא, והכי אינון ישראל בין שאר עמין כליבא בין שייפין... וישראל מתנהגן גו שאר עמין כגוונא דליבא גו שייפין' (=הקב"ה ברא את ישראל כְּלב האומות ולכן ישראל מתנהגים בתוך שאר העמים כעין הלב בתוך האברים) (זוהר פרשת פנחס, עפ"י ביאור הסולם קנב-קנג), כי כמו שהלב משפיע הכח אל אברי הגוף, כך ישראל משפיעים שפע חיותם לאומות, וכן הלב הוא הרגיש בין האיברים (עיין שם), כלומר הברכה של כל העמים תלויה בעם ישראל, ומתוך כך מסביר הרמח"ל שמי שלומד תורה לא די לו שמתקן את עצמו ומתדבק באין סוף ב"ה אלא הוא גם מתקן את הבריאה כולה ע"י לימוד תורתו. והוסיף הרב קוק שע"י לימוד התורה של כל יחיד ויחיד 'מוסיפין אנו השלמה בכל, והצדיק מוסיף על ידינו אומץ בעבודתו, והרשע מתמתקת רשעתו באיזה מידה והרהורי תשובה באים לו, ואפילו הבהמות והחיות מתבסמות לפי ערכן, ואפילו היצורים הנוטים להזיק ולהחריב מתעדנים ומזדככים וכו'' (אגרות הראי"ה, ח"א איגרת ש"א).

נמצא שיש בכח לימוד התורה והעיסוק בה להשפיע על היחיד ועל הכלל ועל הבריאה כולה, וכך חקק הקב"ה בעולמו.


נראה לענ"ד לומר כי המדרש אגדה הנ"ל הוא למעשה עומק הפשט: יהודה נשלח לגושן כדי להקים שם בית תלמוד והוראה, כי רק ע"י הדרכת התורה – שהיא נשמת הקיום של העולם – אפשר באמת להכין את המקום בו עם ישראל עומד להתיישב.


                                                                                      שבת שלום,

                                                                                           נחום בוצ'קויוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-9972023
* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר